Ofschlossprüfung packen

Ronn 15% vun eisen Nohëllef-Schüler wëllen d’Abitur, den Realschoul-oder Haaptschoulofschloss beschtméiglech absolvéieren, fir den  
gewënschten Studien- oder eng Ausbildungplaz ze kréien.

Am Ganzen freeën sech 91,4% vun allen ABACUS-Nohëllefschüler, well sie hunn hier jeeweileg
schoulesch Huerd mat Erfolleg iwwersprongen.

D’ABACUS-Léisung: Fir déi virleefeg lescht Prüfung an der Schoul gutt ze packen, ass et besonnech wichteg, déi individuell Ziler vum Nohëllef-Schüler  
no der Prüfung mat anzebezéien. Eng Ausbildungsplaz am Commerce mat enger schlechter Note an der “Betriebswirtschaftsléier”  
an an der Comptabilitéit géif sëcher schwiereg ginn. Ären zoustënnegen ABACUS-Institutleeder (Kontaktdaten no dem Androen  
vum Code-postale ouwen) analyséiert dowéinst virun dem Ufank och d’Pläng no dem Schoulofschloss, fir esou en ofgestëmmt 
indviduellt Nohëllef-Konzept auszeschaffen, dat et erméigelecht d’Huerd “Schoulofschloss” elegant ze meeschteren an dobäi eng Basis  
fir den weideren Ausbildungswee duerstellt.