Wëssenslächer opfëllen

Krankheet, Plënneren, familiär Ausléiser oder einfach eng “Paus” (verschieden Elteren nennen et “Lidderechkeet”) sinn d’Ursaach fir Wëssenslächer,  
déi sech nëtt vum selwen zouman. D’Eenzelnohëllef vun ABACUS kann hei eng wertvoll Ënnerstëtzung leeschten.

Am Ganzen freeën sech 91,4% vun allen ABACUS-Nohëllefschüler, well sie hunn hier jeeweileg schoulesch Huerd mat Erfolleg iwwersprongen.

D’ABACUS-Léisung: Duerch déi ausféierlech Analys vum zoustännegen ABACUS-Institutleeder (Kontaktdaten duerch Androen vun Ärem  
Code-postale riets ouwen) an engem Virgespräich zesummen mat den Elteren und den Schüler ginn Wëssenslächer erausgeschafft an e Konzept erschafft,  
dat all indivuell Situatioun gerecht wäert ginn.