Beruffsausbildung meeschteren

Am Mëttelpunkt vun eisem Nohëllefunterrecht steet d’Hëllef an eenzelne Fächer (Mathematik, Physik, Rechnungswiesen, Compatibiléit etc.), 
déi fir d’Packen vun der Beruffsschoul oder fir d’Virbereedung op Meeschterprüfung néideg sinn.

Am Ganzen freeën sech 91,4% vun allen ABACUS-Nohëllefschüler, well sie hunn hier jeeweileg
schoulesch Huerd mat Erfolleg iwwersprongen.

D’ABACUS-Léisung: Individuell fachlech Problemer an der Rumm vun der Beruffsausbildung losen sech am beschten mat der Hëllef  
vun engem individuellen Usaz behiewen. D’Huerd “Beruffsausbildung” kann mat der ABACUS-Eenzelnohëllef gemeeschtert ginn.